Главная
Яхты
О компании
Новости
Реновация судов
Судостроение
Пресса о нас
Дизайн центр
Фотогалерея
Наши контакты
Поиск по сайту:
 
 
Новости

18.03.2014 Повідомлення про проведення загальних зборів, які відбудуться 23.04.2014

18.03.2013 Наглядова рада повідомляє Акціонерів ПАТ "СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ЛИМАН" (надалі Товариство) про скликання Загальних зборів, які відбудуться 19 квітня 2013 року о 14.00 годині в "кімнаті переговорів" за місцезнаходженням ПАТ "СЗ Лиман": м. Миколаїв, вул. Портова, 2.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Вибори голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

3. Звіт Генерального директора Товариства про фінансовий стан, господарську діяльність Товариства в 2012р., та про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2013 р.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за наслідками роботи в 2012 р.

5. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2012 р. та затвердження висновків Ревізійної комісії.

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів органів Товариства, затвердження річного звіту за 2012 та балансу Товариства за 2012 р..

7. Про розподіл прибутку отриманого Товариством у 2012 р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ „СЗ Лиман” за 2012 р. (тис. грн.)

період
Найменування показника Звітний
2012 рік
Попередній
2011 рік
Усього активів 76284 39670
Нематеріальні активи (залишкова вартість) 1 19
Основні засоби (залишкова вартість) 54 16716
Незавершені капітальні інвестиції 1368 ---
Запаси 30815 6441
Сумарна дебіторська заборгованість 33342 2448
Грошові кошти та їх еквіваленти 9781 14042
Інші оборотні активи 923 4
Власний капітал 36980 14753
Статутний капітал 5594 5594
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 31386 --2713
Довгострокові зобов’язання --- ---
Поточні зобов’язання: 39304 24917
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3196732 3196732
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду 137 130
Початок реєстрації Акціонерів та їх представників о 13-00 в день скликання Загальних зборів за місцем його проведення, закінчення о 13-45.

Для реєстрації Акціонери повинні мати при собі паспорт. Представники Акціонерів повинні мати при собі паспорт та належним чином оформлену довіреність.

Акціонерам, бажаючим внести пропозиції щодо порядку денного, не пізніше як за 20 днів до початку Загальних зборів надсилати письмові звернення за адресою: м. Миколаїв вул. Портова,2, або бажаючі ознайомитися з матеріалами, підготовленими до зборів, просимо звертатися у робочий час та у робочі дні до адміністрації заводу за зазначеною адресою до посадової особи Санжаревської Т. (каб. фінансового директора). Довідки за тел. (0512) 67-52-31. Дата складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 15.04.2013 р. Телефони для довідок: (0512) 50-75-25; (0512) 67-52-31.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в "Бюлетень Цінні папери України" № 49 від 15.03.2013.


20.04.2012 Річна інформація емітента за 2011 рік
1. Загальні відомості:ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУДНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "ЛИМАН" 54002, м. Миколаїв вул. Портова, 2,. Іден. код за ЄДРПОУ 01373890
тел/факс (0512) 50-75-25, виписка про державну реєстрацію емітента: сер. ААВ № 178383
дата державної реєстрації: 17.05.1994, адреса сторінки емітента в мережі Інтернет: liman.infosite.com.ua
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 42701 46940
Основні засоби (за залишковою вартістю) 16716 19654
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 6441 22619
Сумарна дебіторська заборгованість 3808 3172
Грошові кошти та їх еквіваленти 14043 685
Власний капітал 16941 14156
Статутний капітал 5594 5594
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -6886 -9671
Довгострокові зобов’язання 156 2580
Поточні зобов’язання 25604 30204
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0,8712 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,8712 0
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3196732 3196732
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду 0 0
Вартість чистих активів 16941 14156

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органи управління:одноособовий орган правляння - Генеральний директор, Наглядова рада, Ревізійна комісія.
Посадові особи: Генеральний директор - Ісаков Сергій Михайлович, кількість акцій 0. Головний бухгалтер - Овчиннікова Галина Мар"янівна - кількість акцій 0.
Голова наглядової ради - Зелінський Одександр Сергійович - кількість акцій - 7,1%.
Члени наглядової ради: Задорін Євген Борисович - кількість акцій 0, Калашнік Оксана Олександрівна - кількість акцій – 23,44%, Кронгауз Юліан Маратович - кількість акцій
Голова ревізійної комісії - Єрьомкіна Ірина Геннадіївна – кількість акцій – 0. Всі посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немають, згоди на розкриття паспортних данних не надано.
Засновники емітента: ТОВ "Санта". Код за ЄДРПОУ: 19206572. Місцезнаходження: 56001, Одеська, Малиновський, м. Одеса, В. Терешкової, 39/2 кв. 60. 24,99%, фізичні особи - 145 акціонерів. 75,01%.
4. Інформація про цінні папери емітента: Акції, дата реєстрації випуску: 10.01.2011. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 23/1/11, зареєстровано випуск комісією по цінним паперам та фондовому рінку України. Міжнародний іден. номер: UA 4000135396. Тип цінного папера: Іменні прості . Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні. Номінальна вартість (грн.): 1,75. Кількість акцій (штук): 3196732. Загальна номінальна вартість (грн.): 5594281,00. Частка у статутному капіталі (у відсотках): 100,00. Торгівля ЦП ПАТ "СЗ "Лиман"" на біржовому ринку не здійснювалась..
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України: Зберігач - ПАТ "Марфін банк" Депозитарій - ВДЦП
6. Інформація про загальні збори: чергові, дата проведення: 29.04.2012. Кворум зборів (%): 73,02, по всім питанням порядку денного прийняті рішення. Протокол загальних зборів розміщено на персональному сайті ПАТ: http://01373890.infosite.com.ua/ або www. liman.ua
7. Інформація про дивіденди: Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку:
Під час аудиту досліджені показники Балансу станом на 31 грудня 2011 року, Звіту про фінансові результати за 2011 рік, Звіту про рух грошових коштів за 2011 рік, Звіту про власний капітал за 2011 рік, Приміток до річної фінансової звітності за 2011 рік, які складають повний комплект фінансової звітності публічного акціонерного товариства Суднобудівного заводу "ЛИМАН" (далі ПАТ СЗ "ЛИМАН"). Аудиторська перевірка проведена у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту (далі МСА) та "Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики) затверджених Рішенням Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011р. № 1360.
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності ПАТ СЗ "ЛИМАН" є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (далі П(С)БО), інші нормативно-правові акти про ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення ПАТ СЗ "ЛИМАН".
Управлінський персонал акціонерного товариства несе відповідальність за підготовку і достовірне надання вище перелічених фінансових звітів відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку і вимог чинного законодавства.
В обов`язки аудитора входить вираження думки про фінансову звітність на основі проведеної аудиторської перевірки. Аудиторська перевірка ґрунтується на вибірковому вивченні первинних документів, бухгалтерських регістрів, аналітичного і синтетичного обліку з метою збору достатніх доказів, які підтверджують, суми і розкриття інформації у фінансових звітах
Власний капітал товариства станом на 31 грудня 2011 року складає 16941 тис.грн. і включає: статутний капітал в сумі 5594 тис.грн, додатковий капітал в сумі 18233тис.грн. і непокритий збиток у сумі 6886 тис.грн.
Зареєстрований в органах влади і повністю сплачений Статутний капітал товариства на 31 грудня 2011 року дорівнює 5594 тис.грн., поділений на 3196732 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,75 грн. кожна, які розміщені між акціонерами.
В 2011 році збільшення власного капиталу виникло в основному із-за отриманого прибутку. Усього власний капітал на 1.01.2011 р. був позитивним і рівнявся 14156 тис.грн. На 31.12.2011 р. є позитивним і дорівнює 16941 тис.грн., тобто власний капітал збільшився за рік на 2785 тис.грн. На протязі року підприємство не нараховувало дивіденди.
Дохід від реалізації продукції визначається у відповідності з методом нарахування при відвантаженні продукції, виконанні робіт, наданні послуг з відповідною передачею усіх ризиків покупцеві. У звіті про фінансові результати надано користувачам повну інформацію про доходи, витрати, прибутки та збитки від діяльності підприємства за 2011 р. В 2011 р. ПАТ СЗ "ЛИМАН" одержано доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на суму 41782 тис.грн., в т.ч. ПДВ. В порівнянні з даними попереднього 2010 року доходи від реалізації збільшилися в 1,9 рази, в той же час витрати в порівнянні з 2010 р. - збільшилися в 2,1 рази. ПАТ СЗ "ЛИМАН" отримано прибуток за 2011 рік в сумі 2785 тис.грн. Непокритий збиток на початок року складає 9671 тис.грн, на кінець звітного періоду непокритий збиток з наростаючим результатом складає 6886 тис.грн.
Аудитору відомо, що Державною податковою адміністрацією України СДПІ Заводського району у м. Миколаєві представлено акт про результати планової виїзної перевірки ПАТ СЗ "ЛИМАН" з питань дотримання вимог податкового законодавства. На дату підписання аудиторського висновку результати планової перевірки СДПІ Заводського району у м. Миколаєві знаходяться в стадії оскарження зі сторони ПАТ СЗ"ЛИМАН".
Аудитор не спостерігав за проведенням інвентаризації наявності основних засобів та запасів, станом на 31 грудня 2011 р. На підприємстві протягом звітного року не створювалися резерви сумнівних боргів. Переоцінка основних засобів не проводилася протягом року. Але по обліковим записам підприємства, аудитор перевірив кількість товарно-матеріальних запасів, основних засобів і перевірка дала достатню основу для вираження думки. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки. На нашу думку, за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться у попередньому параграфі, які не суттєво впливають на припущення щодо безперервності діяльності емітента, фінансові звіти у всіх істотних аспектах справедливо й достовірно відображають фінансовий стан ПАТ СЗ "ЛИМАН" станом на 31 грудня 2011 року, а також результати діяльності та рух грошових коштів за 2011 рік, згідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності. Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства. Принципи корпоративного управління, передбачені Статутними документами і вимогами існуючого законодавства покладені в основу управління, контролю, розподілу дивідендів при веденні господарської діяльності.
Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів) відповідають вимогам чинного законодавства. Інша інформація про які-небудь дії, що відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово - господарське положення засновника й зробити значні зміни вартості його внеску, аудиторові не відома.
Основні відомості про аудиторську фірму. Аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства Суднобудівельного заводу "ЛИМАН" станом на 31 грудня 2011 року проведено Аудиторською фірмою "НІМІКА"- приватним підприємством, яка здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності України №0409 від 26.01.2001 року, виданого Аудиторською палатою України. Юридична адреса фірми: Україна, 54001, м. Миколаїв, вул. Червоних Майовщиків, б.13, к. 61, т.(0512) 766348.
Аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства Суднобудівельного заводу "ЛИМАН" здійснювався відповідно до договору №62 від 01 червня 2012 року.
Аудит розпочато 01.06.2011р, аудит закінчено 30.03.2012р.
Директор АФ ПП "НІМІКА" Сертифікат серії "А" № 1539 від 30.06.1994р. Н.М.Кикоть 30 березня 2012 року м. Миколаїв
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
10. Підпис
10.1 Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Генеральний директор, Ісаков Сергій Михайлович, 17.04.2012

19.04.2012 27 листопада 2011 року набрали чинності зміни до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" згідно з якими кожний емітент цінних паперів зобов'язаний оприлюднювати визначену чинним законодавством інформацію на власному сайті в мережі Інтернет, а також додаткову інформацію згідно з вимогами статті 78 Закону України "Про акціонерні товариства"..
ПАТ «Суднобудівний завод «ЛИМАН» оприлюднює визначену чинним законодавством інформацію на сайті liman.infosite.com.ua

07.03.2012 Дирекція та Наглядова рада повідомляє Акціонерів ПАТ «СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ЛИМАН» про внесення доповнення до порядку денного загальних зборів, які відбудуться 06.04.2012.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетні «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №42 від 01.03.2012 року, та розміщено на сайті загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР http://stockmarket.gov.ua 03.03.2012

17.02.2012 Дирекція та Наглядова рада повідомляє Акціонерів ПАТ «СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ЛИМАН» про скликання Загальних зборів акціонерного товариства, які відбудуться 06 квітня 2012 року о 14.00 годині в актовому залі за місцезнаходженням ПАТ „СЗ Лиман”: м. Миколаїв, вул. Портова, 2

Порядок денний:

1. Вибори Голови та Секретаря Загальних зборів.
2. Про регламент роботи Загальних зборів
3. Звіт Дирекції про фінансовий стан, господарську діяльність ПАТ «СЗ Лиман» за 2011р. та про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2012 р.
4. Звіт Наглядової ради за наслідками роботи в 2011 р.
5. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності ПАТ «СЗ Лиман» в 2011 р. та затвердження висновків Ревізійної комісії.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів органів управління, затвердження річного звіту та балансу ПАТ «СЗ Лиман» за 2011 р.
7. Затвердження порядку покриття збитків ПАТ «СЗ Лиман».
8 . Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ „СЗ Лиман” за 2011 р. (тис. грн.)

період
Найменування показника Звітний
2011 рік
Попередній
2010 рік
Усього активів 42701 46940
Нематеріальні активи (залишкова вартість) 19 5
Основні засоби (залишкова вартість) 16716 19654
Запаси 6441 22619
Сумарна дебіторська заборгованість 3808 3172
Грошові кошти та їх еквіваленти 14043 685
Інші оборотні активи 1674 805
Власний капітал 16941 14156
Статутний капітал 5594 5594
Непокритий збиток 6886 9671
Довгострокові зобов’язання 156 2580
Поточні зобов’язання: 25604 30204
Чистий прибуток (збиток) 2785 357
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3196732 3196732
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду 130 140
Початок реєстрації Акціонерів та їх представників о 13.00 в день скликання Загальних зборів за місцем його проведення, закінчення о 14.00.

Для реєстрації Акціонери повинні мати при собі паспорт.Представники Акціонерів повинні мати при собі паспорт та належним чином оформлену довіреність.

Акціонерам, бажаючим внести пропозиції щодо порядку денного, не пізніше як за 20 днів до початку зборів надсилати письмові звернення за адресою: м. Миколаїв вул. Портова,2, або бажаючі ознайомитися з матеріалами, підготовленими до зборів, просимо звертатися у робочий час та у робочі дні до адміністрації заводу за зазначеною адресою до посадової особи Санжаревської Т. (каб. фінансового директора). Довідки за тел. (0512) 67-52-31. Дата складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 02.04.2012 р. Телефони для довідок: (0512) 50-75-25; (0512) 67-52-31.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетні «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №30 від 14.02.2012 року, та розміщено на сайті загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР http://stockmarket.gov.ua

20.06.2011 Дирекція й наглядова рада ПАТ "Суднобудівний завод «Лиман»" запрошує акціонерів взяти участь у загальних зборах, які відбудуться 22 липня 2011 р. в 14.00 за адресою: м. Миколаїв, вул. Портова, 2, ПАТ «СЗ «Лиман», т. 0512 50-75-25; 67-52-31.

Порядок денний:

1. Вибори Голови та Секретаря Загальних зборів.
2. Про вибори лічильної комісії.
3. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Початок реєстрації учасників зборів в 13.00. При собі акціонерові необхідно мати: документ, що засвідчує особистість, а представникові акціонера – доручення.

14.11.2008 Новая парусно-моторная яхта проекта 09133 была передана заказчику и покинула акваторию завода.

09.10.2008 Малый патрульный катер пр. 09104 «Калкан-П», зав. № 207 покинул акваторию завода и отбыл по месту несения службы в г. Одессу.

03.09.2008 Малый патрульный катер пр. 09104 «Калкан-П», зав. № 206 покинул акваторию завода и отбыл по месту несения службы в г. Балаклаву.

24.07.2008 Спущена спущена на воду 47-метровая моторная яхта «Северина», которая строится для Российского заказчика. Полное водоизмещение яхты более 400 тонн, регистровая вместимость более 600. Яхта строится под надзором Российского Морского Регистра Судоходства на класс КМ ЛУ2 11 СП.
Основные характеристики яхты таковы:
длина наибольшая - 47,3м,
ширина наибольшая - 9,61м,
высота борта на миделе – 3,98 м,
осадка – 1,8м.
Топливные цистерны вмещают 86,3 м3 топлива.
Запас пресной воды -14,5 тонн.
Автономность по запасам воды и провизии 5 суток,
дальность плавания – 3500миль.
Два дизеля марки Volvo Penta мощностью по 776 кВт обеспечивают «Северине» эксплуатационную скорость хода 14 узлов. Маневренность судна обеспечивается подруливающим устройством, а комфортные условия плавания – успокоителями качки.

25.04.2008 Спущена на воду парусно-моторная яхта проекта 09133. Это вторая яхта из серии парусно-моторных яхт длиной 30 метров. Корпус яхты изготовлен из стали, рубка - из алюминиевого сплава. Район плавания неограниченный. Яхта предназначена для активного отдыха и туризма.

29.10.2007 Продолжено строительство серии скоростных патрульных катеров КАЛКАН проекта 09104. Заказчик - Государственная пограничная служба Украины. В настоящее время строятся катера зав.номер 206 и 207. Катер КАЛКАН проекта 09104 обладает отличными тактико-техническими характеристиками и зарекомендовал себя с наилучшей стороны при охране государственных границ Украины. Пока для пограничной службы нашим предприятием было построено пять таких катеров.

Подробнее...
 
Последние проекты:
Ramblers Top100 MegaYachts.Ru Яхтинг в Украине Рейтинг - яхты и катера
Создание и продвижение сайтов - www.VizualTech.com